Käyttöehdot

Fenniatilat.fi-verkkopalvelun käyttöehdot

Tämä asiakirja sisältää Fenniatilat-verkkopalvelun (myöhemmin "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot (myöhemmin "Käyttöehdot"). Käyttäessään Palvelua palvelun käyttäjä (myöhemmin "Tilanhakija") hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Kaikki Palvelua koskevat huomautukset ja kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti tai sähköisesti alla mainitulle Palvelun ylläpitäjälle.

1. Palvelun haltija

Palvelun haltija on Fennia Varainhoito Oy (myöhemmin "Haltija")
Y-tunnus: 2392951-7
Postiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 HELSINKI
Sähköposti: fenniatilat@fennia.fi

2. Palvelun ylläpitäjä

Palvelua ylläpitää Suomen Tiloja.fi Oy (myöhemmin "Ylläpitäjä").
Y-tunnus: 2361645-7
Postiosoite: PL 861, 00101 Helsinki
Sähköposti: info@tiloja.fi

3. Palvelun käyttötarkoitus

Palvelu on tarkoitettu yrityksille, yhteisöille tai muille vastaaville toimijoille, jotka hakevat toimitiloja ensisijaisesti omaan käyttöönsä. Palvelun tarkoitus on auttaa Tilanhakijaa sopivan toimitilaratkaisun löytämisessä.

Palvelun käyttäminen muuhun kuin edellä mainittuun käyttötarkoitukseen on ilman Ylläpitäjän lupaa kielletty.

4. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää ns. kohde-esittelyjä toimitiloista (myöhemmin "Tila" tai "Tilat"), joiden vuokraamisesta tai myymisestä Haltija tai tämän valtuuttama edustaja vastaa sekä muuta Haltijan toimintaa esittelevää materiaalia (kaikki Palvelun sisältö myöhemmin "Aineisto").

Aineisto on joko Ylläpitäjän omaa tai se on saatu Haltijalta tai se on hankittu julkisista rekistereistä.

Ylläpitäjä vastaa Aineiston oikeellisuudesta. Havaittuaan virheen Aineistossa, Ylläpitäjä pyrkii aina viipymättä korjaamaan sen tai poistamaan virheellistä Aineistoa sisältävän kohde-esittelyn, kunnes virhe on korjattu.

Aineiston kopiointi ja käyttäminen muuhun, kuin kohdassa kolme (3.) mainittuun käyttötarkoitukseen on ilman Ylläpitäjän lupaa ehdottomasti kielletty.

Huom! 

Palvelun sisältämät Tilojen esittelysivut eivät ole Haltijan tekemiä sitovia vuokra- tai myyntitarjouksia eikä Tilanhakijan tule tulkita mitään Palvelussa esiintyvää tietoa tällaiseksi. Haltijalla on aina yksipuolinen oikeus olla vuokraamatta tai myymättä Palvelussa esiteltävää Tilaa.

5. Ylläpitäjän vastuu Palvelun toimivuudesta

Ylläpitäjä vastaa Palvelun toimivuudesta.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden (24/7). Tarvittaessa Ylläpitäjällä on kuitenkin oikeus poistaa Palvelu tai sen osa käytöstä esim. huollon, laitteisto- tai ohjelmistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Ylläpitäjä pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelun käyttökatkoksista ennakkoon Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Ylläpitäjä ei anna mitään takuita Palvelun jatkuvasta tai virheettömästä toiminnasta, mutta se pyrkii korjaamaan Palvelussa mahdollisesti ilmenevät puutteet, virheet tai viat viipymättä.

6. Tilanhakijan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palvelu on tarkoitettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan toimitilojen etsimisessä. Tilanhakijalla on oikeus käyttää Palvelua em. tarkoitukseen näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Tilanhakija vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Tilanhakijan ei koskaan tule tehdä sopimusta toimitilan vuokraamisesta tai ostamisesta perustuen ainoastaan Palvelussa esitettävään Aineistoo n, hankkimatta itse tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja ja tarkastamatta ennen sopimuksen tekemistä vuokranantajalta tai myyjältä Palvelussa Tilasta esitetyn Aineiston paikkansapitävyyttä.

Tilanhakijalla tai kolmannella osapuolella ei ole oikeutta vaatia Ylläpitäjältä tai Haltijalta korvausta tai hyvitystä Palvelussa esitetyn Aineiston tai sen paikkansapitämättömyyden perusteella.

Tilanhakija on velvollinen korvaamaan kaikki sellaiset Ylläpitäjälle tai Haltijalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot, jotka ovat seurausta Tilanhakijan lain, viranomaismääräysten ja -ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

7. Aineiston omistusoikeus ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki Palvelun oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, ovat Ylläpitäjällä, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä tai Haltijalla tai tämän tehtäväänsä valtuuttaneella taholla. Ylläpitäjä ja Haltija pidättävät itsellään kaikki oikeudet Aineistoon, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Palvelun toteutuksessa käytettävien ohjelmistojen oikeudet ovat niiden lisenssinhaltijoilla.

Tilanhakija on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Ylläpitäjällä, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä tai Haltijalla tai tämän tehtäväänsä valtuuttaneella taholla ja ettei Tilanhakijalle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Tilanhakijalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti, eikä myöskään taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Aineiston omistusoikeuksia loukaten.

8. Vastuurajoitukset

Palvelu ja sen sisältämä Aineisto esitetään sellaisina kuin ne ovat.

Tilanhakija käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Ylläpitäjä ja Haltija eivät vastaa Palvelun käyttöön mahdollisesti liittyvistä tietoturvariskeistä.

Palvelun avulla on mahdollista suorittaa Tilanhakijan ja Haltijan välistä kahdenkeskistä viestintää. Ylläpitäjä ei vastaa tällaisen viestinnän tai osapuolten välisen muun yhteistoiminnan seurauksista eikä näistä kolmannelle taholle mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai vahingoista.

Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Haltija ja Ylläpitäjä eivät vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Tilanhakijalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy johtuen Palvelun keskeytyksestä tai viivästyksestä tai virheestä tai puutteesta Palvelun sisältämässä Aineistossa.

9. Henkilötietojen rekisteröinti ja käsittely

Tilanhakijoista ei ylläpidetä rekisteriä.

Tilanhakijan ottaessaan Palvelun välityksellä tai sen sisältämässä Aineistossa mainittujen yhteystietojen avulla yhteyttä Haltijaan tai tämän valtuuttamaan edustajaan, Tilanhakijasta tulee Haltijan asiakas ja tällöin Tilanhakijan henkilötietoja saatetaan rekisteröidä Haltijan tai tämän valtuuttaman edustajan ylläpitämään, tästä Palvelusta erillään olevaan asiakasrekisteriin.

Tällaisen, Haltijan mahdollisesti ylläpitämän asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn periaatteet ja toimintatavat ovat saatavissa erikseen pyydettäessä Haltijalta. Yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) tarkoittamaa tarkastusoikeutta koskeva yhteydenotto tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna ja se tulee toimittaa Haltijalle osoitteella: Fennia Varainhoito Oy, Kyllikinportti 2, 00017 Helsinki.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Palvelu hyödyntää evästeitä eli Tilanhakijan tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa päätelaitteelle. Evästeiden avulla ei pystytä yksilöimään Tilanhakijan henkilötietoja vaan tallennettavat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä Tilanhakijan päätelaitteen IP-osoitteesta.

Evästeiden avulla pyritään ensisijaisesti selvittämään Palvelun käyttöön ja kävijöihin liittyviä tilastoja, joiden avulla Palvelua pyritään edelleen kehittämään. Evästeitä voidaan käyttää myös Palvelun jälleenmarkkinointiin.

Mikäli Tilanhakija ei torju evästeitä, hän on hyväksynyt niiden käytön. Halutessaan Tilanhakija voi myös estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa Palvelun toimivuuteen.

11. Linkit muille sivustoille

Tilanhakijalla voi olla Palvelun kautta pääsy muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin verkkosivustoihin. Näiden kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden käyttö saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksymistä eikä Ylläpitäjä vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

12. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.10.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Haltija ja Ylläpitäjä yhdessä voivat milloin tahansa, ilman eri ilmoitusta, muuttaa näitä Käyttöehtoja. Ylläpitäjä informoi Tilanhakijoita Käyttöehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan Ylläpitäjän ilmoittamana ajankohtana. Tilanhakija hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua. Tilanhakijan tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja.

Palvelun käyttöehdot on päivitetty viimeksi 1.10.2018.